Practice Test (current) Ask Question (current)
Practice Test (current) Ask Question (current)

Useful Educational Tips

Sada calculator thi log ane antilog

Sironline.in ની મદદ થી સારો આભ્યાસ કરવા Ask Question વિભાગ માં પ્રશ્નો પૂછો અને તેનો જવાબ menu મ
Read more

GSEB ni 12th science ane GUJCET ni parixa ma scientific calculator vaparava ni manai hoy chhe.tethi log-antilog jova mate sada calculator no upayog karavo pade ahi ame aa kaam saralatathi kevi rite kari shakay te shikhavishu.

NIche darsavel log ane antilog jova mateni rite sironline na user Pratik Nakrani dwara madi chhe sironline is thankful to him.

#log jova mate:-
 je sankya no log jovo chhe te sankhya lakho pachhi 15 vakhat vargmul ni swich dabavo je ave temati 1 bad karo je ave tene 0.000070271 vade bhago je javab ave te log ni kimmat hase e.g. 2 mate uparni prakriya karta 0.3010 made je 2 no log chhe

 

# anti log jova mate :-
je sankhya no antlog jovo hoy te sankhya lakhi tene 0.000070271 vade guno javab ma 1 umero tyar bad 15 vakhat varg karo jethi anti log no javab made sada calculator ma varg ni swich na hoy tethi 15 vakhat varg karva ek vakhat X(gunya) pachi =(barabar) em (X)gunya ane (=)barabar ni swich varafarti 15 vakhat dabavavi 
 

Udaharan:-dharoke 1.2138 no antilogjovo chhe aa sankhya ne 0.000070271 vade guno jethi 0.0000852949398 made tema 1 umero jethi 1.0000852949398 made have      X(gunakar) ni swich dabavo pachhi =(barabar) ni swich dabavo avi rite X ane = ni swich15 vakhat dabavo javab 16.33 made je 1.2138 no antilog chhe point pan yogya jagyae avi jase
        jo run sankya no antilog jovohoy   dakhala tarike -2.7862 to pan tene 0.000070271 vde guni tema 1 umeti 15 vakhat X ane = ni swichh dabavta teno javab 0.001633  je
 -2.7862 no anti log chhe jo bar vadi     sankya hoy  jemake  (3bar).2138 no antilog jovo hoy to 0.2138 sankhya lakhi uparnij prkriya etaleke 0.000070271 gunvi vagere karo jethi 1.633 made tene gunya 10-3 lakho te javab thase etaleke (3bar).2138 no antilog =1.633X10-3 thay ahi 10 ni ghat ma -3 etale lidha ke 3bar hata jo 5bar hoy to 10 ni ghat -5 thay etaleke je sankhya no bar hoy te 10 ni ghat ma mukavi pan roon nisani sathe bar vadi sankhya no antilog joti vakhate hammesa te sankhya no point pajelano ank dur kari   udaharan ma darsavya pramane 0 point  sankhya lakhavi jemake ahi (3bar).2138 ma 3bar dur kari matra 0.2138 lakhya chhe ho any koi sankhya hoy to pan amaj thay jemake (7bar).3564 hoy to 7bar dur kari 0.3564 lakhava javab ne 10-7 vade gunavo
#log jova mateni anya rit:- 
Sau pratham je sankhyano log sodhvo hoy te sankhya lakho pachhi 13 vakhat vargmul kadho pachhi temathi 1 bad karo je sankhya ave tene 3557 vade guno je javab ave te log nu mulya hashe.................
a rit sironline.in na user Sanket Makani ane Kirit Solanki dwara madi chhe sironline thanks to them
#log jova mateni anya rit:- ahi apane uparani rit nu ultu karavanu chhe etale ke je sankhya no antilog jovano chhe tene 3557 vade bhago javaba ma 1 umero have 13 vakhat varg karo javab madi jase

Nondh:- sada calculator ma varg karava mateni switch hoti nathi mate varg karava (Gunakar ane pachi barabar) phela X ane pachhi = ni nishani dabavo jethi varg thase aavu 13 vakhat karo

View Sironline Stats