Practice Test (current) Ask Question (current)
Practice Test (current) Ask Question (current)

Useful Educational Tips

Sankhy No varg (Square) Karavani Rit

Sironline.in ની મદદ થી સારો આભ્યાસ કરવા Ask Question વિભાગ માં પ્રશ્નો પૂછો અને તેનો જવાબ menu મ
Read more

Ahi ame juda juda prakarani shankya no varg (Square) saralatathi kevi rite kari shakay te shikhavyu chhe.asha chhe ke tamara mate upayogi raheshe.

be sankhya no varg karavani saral rit

sau  pratham  ekam  na  ank  no  varg  karo. jo  varg  10  karta  moto  hoy  to  fakt  varg  no  ekam  no  ank  javab  mate  lakhi  dashak  no  ank  vaddi  tarike  lakho. tyar  bad  je  sankhya  no  varg  karvo  6e  te  snakhya  na  anko  no  gunakar  kari  te  gunakar  ne  2  vade  guni  tema  vaddi  umeri  fakt  ekam  no  ank  javab  mate  lakho.
aa sankhya no  dashak  no  ank  vaddi  tarike  lo.  tyar  bad  je  sankhya  no  varg  karvo  6e  te  sankhyana  dashak  na  ank  no  varg  kari  tema  vaddi  umeri  te  sankhya  ne  javab  mate  lakho.  aam  karvathi  koi  pn  sankhya  no  varg  kari  shakase.

  Example-- 29 na  varg  mate--9*9=81 ma  1  javab  ma  lakho.8vaddi  lakho.2*9=18,  18*2=36,  36+8=44  ma  4  javab  tarike  lakho.4 vaddi  lakho.have  2*2=4,4+4=8 ma 8javab  tarike  lakhvathi  841  javab  aave  6e.

tej  rite  (21)no  varg=1*1=1,  2*1=2,  2*2=4,  2*2=4  aam  21  no  varg  441  aave  6e.
aa rit  fakt  1  thi  99  sankhya  mate  applicable  6e.  ------------------------Manan C. Mistry.

aa tric sironline.in na user Manan C. Mistry dwara madi chhe

 

*jeno ekam no ank 5 hoy tevi sankhya no varg

koi pan sankhya ni pachad 5e.g    25,35,45,55,65,......
 hoy teno varg karva mate
5 ni aagdno je ank hoy teno tena pachi je ank aave teni sathe gunakar karine pachad 5 no varg lagavta te sankhya no varg mali jase
eg  25
    5 ni aagad 2 6e 2 pachi 3 aave  to upar ni formula apply karta 2X3=6 ane 5 no varg 25 =625 thay = 25 X 25 = 625
 aej rite apply karta javab malshe. thats all
aa rit aa site na user  bhagvant dwara madi chhe

View Sironline Stats